Regulamin


 

 anielsko logo

R e g u l a m i n / umowa najmu

 

 • 1. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Ośrodka pojazdy oraz znajdujące się w nich mienie.
 • 2. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Parking  jest bezpłatny dla gości Ośrodka, każdy domek ma 1 miejsce parkingowe.
 • 3. Zezwolenie na pobyt w Ośrodku małych zwierząt domowych możliwy jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas dokonywania rezerwacji i wiąże się z jednorazową opłatą za pobyt pupila. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień i legowiska dla zwierzęcia, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Właściciele zwierząt nie pozostawiają zwierząt bez opieki w domku i na terenie ośrodka oraz ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 • 4. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. awarie. Jednocześnie  informujemy, że w przypadku awarii lub usterki wynajmujący ma  prawo bez  zgody najemcy wejść do domku celem  jej usunięcia.
 • 5. Utrzymanie czystości w domku i na przynależnym tarasie należy do użytkowników domku.
 • 6. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą być usunięte z Ośrodka z pomocą Policji, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 • 7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 .
 • 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach  przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • 9. Za uszkodzenia lub zagubienie urządzeń i przedmiotów oddanych do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Stan tych urządzeń i przedmiotów będzie sprawdzany w dniu wyjazdu, przy zdawaniu domku właścicielom. Opłata za zgubiony klucz 30 zł/sztuka.
 • 10. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom. Usterki będą na bieżąco usuwane. Jeśli goście zauważą usterki lub zepsute urządzenia zaraz po wprowadzeniu się do domku, prosimy zgłosić je nie później niż 5 godzin od przejęcia domku i kluczy. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.
 • 11. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.
 • 12. Pozostanie na terenie Ośrodka po godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia kolejnej doby, a także nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 • 13. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (późniejszy przyjazd lub wcześniejsza rezygnacja z pobytu - nie wynikająca z przyczyn zawinionych ze strony Ośrodka) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 • 14. Ilość osób przebywających w domkach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt. Jeżeli personel stwierdzi, że w domku przebywają osoby, które nie mają opłaconego pobytu, koszt za ich pobyt ponosi osoba zameldowana. W przypadku stwierdzenia przebywania dodatkowych, nocujących osób w domku, które nie zostały zgłoszone – właściciel ośrodka ma prawo zakończyć umowę dalszego najmu – bez zwrotu pieniędzy za dalszy pobyt.
 • 15. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) powinno nastąpić najpóźniej w dniu przyjazdu. W pierwszym dniu pobytu pobierana jest kaucja gwarancyjna w kwocie 300 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu i Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia do ostatniego dnia pobytu w Ośrodku.
 • 16. Do opłaty za wynajem domku doliczana jest opłata za zużyty faktycznie prąd (nie dotyczy okresu od 27.06 - 22.08). Opłata jest naliczana w zryczałtowanej stawce 80 gr. za 1 kWh. W celu ustalenia należności stan liczników prądu jest spisywany na początku i na końcu pobytu gości.
 • 17. Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Mielno, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości.
 • 18. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 • 19. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu/umowa najmu.
 • 20. Rezerwacja domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto bezzwrotnego zadatku. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana.
 • 21. W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, świec oraz smażenia ryb. W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty dezynfekcji domku.
 • 22. Zezwala się na rozpalenie grilla wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia. W miejscu wyznaczonym (obok koszy na śmieci) jest dostępny  piasek do zasypania grilla.
 • 23. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w  wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.
 • 24. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia odkurzacza oraz żelazka i deski.
 • 25. Na terenie Ośrodka znajduje się miejsce zabaw dla dzieci. Dzieci gości mogą z niego korzystać wyłącznie pod opieką swoich rodziców lub innych osób dorosłych, które z nimi przyjechały. Rodzice zobowiązują się do bezpośredniego nadzoru zabawy swoich dzieci i dopilnowania aby korzystały z urządzeń do zabawy zgodnie z ich przeznaczeniem. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci.
 • 26. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i grzewczych ( kuchenka, bojler, itp.).
 • 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka.